Psihosofijas un socionikas atšķirības

 

 

Turpinām rakstu sēriju sadaļā: Psihosofija

Kā minēts iepriekš socioniku papildina psihosofija. Atsevišķi skatītas tās nesniedz pilnīgu to pielietojuma un izpratnes jēgu.

1) Socionikā pastāv dažas dogmas, kuras jāievēro. Socionikas funkciju izvietojums kanālos tiek kārtots uz jau izveidotā psihes modeļa.

Socionikā izstrādātais psihes modelis sastāv no astoņiem kanāliem, četri no kuriem atrodas cilvēka apziņā un pakļauti cilvēka apzinīgai kontrolei. Bet četri zemapziņā, kuri nav pakļauti kontrolei.

Dogma: kanālus vietām mainīt nedrīkst!

Arī psihosofija rakstura iezīmju apzīmēšanai izmanto angliskā nosaukuma pirmo burtu, kurš kopā veido kodu. Psihosofijā nepastāv iezīmju sadalījums pāros, bet pastāv četru galveno rakstura iezīmju apzīmējums:

Griba – W; Emocija – E; Fizika – P; un Loģika - L

Savukārt psihosofijā funkcijas netiek izvietotas psihes modeļa kanālos, jo tādu modeli cilvēka enerģijai nav iespējams uzmodelēt.

Līdz ar to psihosofijā netiek izdalīta apziņa un zemapziņa.

 

2) Socionikā psihes modeļa kanālos izvietotās funkcijas pakļautas nemainīgai dogmai.

Intuīcijai blakus neizvietojas sensorā funkcija - NS, SN ( NFS), bet caur vienu, jo starp abām atrodas viens aspekts no citas dihotomas. Tāpat ētikai blakus neizvietojas loģika – FT, TF, bet caur vienu. Piemēram, FTSN. – šāds socioniskais tips dabā nepastāv.

Psihosofijā četras funkcijas tiek miksētas jebkādos salikumos: Emocijai blakus var būt jebkura no četrām, Gribai blakus jebkura no četrām, u.t.t. Ikreiz, samainot funkcijas vietām, veidojas cita tipa raksturojums.

WEPL; EWLP; WELP; WPEL un tamlīdzīgi.

Šīs funkcijas var miksēt dažādi, kā kristāliņus kaleidoskopā un nekad nebūs kļūda to kombinācijā.

 

3) Socionikā izšķir introversiju un ekstraversiju, taču psihosofijā šīs iezīmes tiek savādāk traktētas, un šī gradācija ir atšķirīga.

Jebkurš socioniskais introvertais tips pēc psihosofijas var būt ekstraverts, ja viņam pirmajā kanālā atrodas emocija E. Tāpat jebkurš socioniskais ekstravertais tips var būt introverts, ja viņam pirmajā kanālā ir L loģika.

 

Turpmāk par psihosofiskam funkcijām.

Vairāk par psihosofiju lasiet Veltas Līvijas Miķelsones grāmatā: "Izdzīvot mūžu saskanīgi!"